Általános szerződési feltételek

 Szendei Wine Kft. 

Alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek 

Ezen értékesítési feltételek („ÁSZF”) vonatkoznak minden áru („Termékek”) értékesítésére a Szendei Wine Kft. által, amely egy Magyarországon bejegyzett vállalat, székhelye: 1112, Budapest, Hegytető utca 20/b, adószáma: 26308607-2-43, a vásárló („Vevő”) részére, aki vásárlásával elfogadja az ÁSZF feltételeit. A Vásárló („Vevő”), aki elfogadja az ÁSZF feltételeit, kötelezi magát az ÁSZF által. A Vevő vagy bármely más megállapodás feltételei, amelyek eltérnek az ÁSZF-től, nem lesznek hatályosak, hacsak azt a Szendei Wine Kft. jogosult képviselője írásban jóvá nem hagyja. Minden a Szendei Wine Kft. és a Vevő között létrejött egyedi vásárlást, „Vásárlási Szerződésnek” nevezünk. 

2. FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

2.1. A Vevő által leadott rendelést nem tekinti elfogadottnak a Szendei Wine Kft., és ennek megfelelően nem jön létre Vásárlási Szerződés, amíg azt a Szendei Wine Kft. hivatalos képviselője írásban nem erősíti meg. 

2.2. Amíg a Szendei Wine Kft. másként nem jelzi, az árajánlatok érvényesek az ajánlat dátumától a lejárat napjáig, és a Szendei Wine Kft. időközben bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja azokat. 

3. TERMÉKEK 

3.1. A Vevőnek biztosítania kell (a) a Szendei Wine Kft-hez benyújtott bármely rendelés paramétereinek pontosságát, hitelességét (b) a Termékekkel kapcsolatos bármely szükséges információt, amelyet vállal, hogy megfelelő időben megad a Szendei Wine Kft-nek annak érdekében, hogy az a releváns rendelést a feltételeknek megfelelően teljesíteni tudja. 

3.2. A Termékek mennyisége, minősége, leírása és paraméterei a Szendei Wine Kft. árajánlatában (ha azt a Vevő elfogadja) vagy a Vevő rendelésében (ha azt a Szendei Wine Kft. elfogadja) van meghatározva, de mindkét esetben ezek az ÁSZF-nek mindenkor alá vannak rendelve. 

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

4.1. A szállítás módja alap esetben: GLS futárszolgálattal történő csomagfeladás a Szendei Wine Kft. raktárából. A Szendei Wine Kft. a szállítást a saját szokásos szállítási határidői szerint ütemezi, hacsak a Vevő rendelésében nem kért későbbi szállítási dátumot, vagy a Szendei Wine Kft. nem egyezett bele írásban egy másik szállítási dátumba. A szállítási díjakat, a Vevő köteles kifizetni a Szendei Wine Kft.-nek az azokról szóló számla kézhezvételét követően. 

4.2. Minden esetben a kért, vagy egyeztetett szállítási dátumok csak közelítő értékek, és a Szendei Wine Kft. nem felelős a szállítási dátumok betartásáért. 

4.3. A Vevőnek meg kell vizsgálnia a Termékeket átvételkor. A Vevőnek minden szükséges intézkedést meg kell tennie a Vevő és a Szendei Wine Kft. jogainak védelmében a Szendei Wine Kft. / ÁSZF 2024 

szállítmányozóval szemben, különösképp minden kifogás írásbeli kifejezésével, és szükség esetén minden tiltakozás közlésével a szállítmányozóval, az érvényes jogszabályok által előírt formákban és időkeretekben. Kifogás hiányában a szállítást követő napon a Termékeket elfogadottnak tekintjük. 

4.4. A Szendei Wine Kft. alvállalkozóval teljesítheti a Vásárlási Szerződés teljesítésének teljes vagy részleges kötelezettségeit a Vevő előzetes jóváhagyása nélkül. 

5. KOCKÁZAT ÉS TULAJDONJOG 

5.1. A Termékekkel kapcsolatos veszteség és kár kockázata a Vevőre száll, amikor a Szendei Wine Kft. a futárszolgálat által a Termékeket a Vevő rendelkezésére átadja, vagy saját raktárában személyesen a Vevőnek átadja. A Szendei Wine Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármely speciális útvonal, csomagolás, címkézés, kezelés vagy a Vevő által kért biztosítás esetén további díjat állapítson meg. 

5.2. A Szendei Wine Kft. megőrzi a Termékek tulajdonjogát, amíg a Vevő teljes mértékben ki nem fizeti azok árát. „Fizetésnek” a bruttó számlaösszeg Szendei Wine Kft. bankszámláján történő tényleges megérkezését értjük. 

6. ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

6.1. A Vevőnek meg kell fizetnie a Termékek árát, amint azt a Vásárlási Szerződésben, számlában megállapították („Ár”). Hacsak másképp nem állapodtak meg, az Árat forintban határozzák meg, a mindenkori ÁFA-t tartalmazva, és minden alkalmazandó adóval és illetékkel növelhető. A Vevő bármilyen rendelésre és számlák kezelésére vonatkozó szabályai, vagy belső eljárásai nem érvényesíthetőek a Szendei Wine Kft. ellen annak érdekében, hogy késleltessék a fizetést. 

6.2. A Szendei Wine Kft. fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a Vevő rendeléseit, különösen ha a Szendei Wine Kft. nem rendelkezik elegendő kapacitással az ilyen rendelések teljesítéséhez, és/vagy ha a Vevő rendelése nem felel meg a Szendei Wine Kft. által egyedülállóan meghatározott minimális rendelési mennyiségnek. 

6.3. A Vevőnek a Vásárlási Szerződésben meghatározott rendelkezések szerint ki kell fizetnie az összes Szendei Wine Kft. felé tartozásként fennáló összeget. Egyéb megállapodott fizetési feltételek hiányában a Vevőnek 8 napon belül fizetnie kell a Szendei Wine Kft. által kiadott számlákat a számla dátumától számítva banki átutalással, amelyet a Szendei Wine Kft. időről időre megjelöl. 

6.4. A Szendei Wine Kft. semmilyen kedvezményt nem biztosít a korai fizetésre. 

6.5. Ha a Vevő nem fizeti ki a Vásárlási Szerződésben, számlán meghatározott összegeket esedékességük napján, a Szendei Wine Kft. (1) jogosult (1a) késedelmi kamatot kérni, amely az MNB kamatláb + 10%-ával egyenlő, amíg teljes egészében ki nem fizetik, és (1b) 15.000 forintos egyszeri kompenzációt követelhet a kezelési költségekért; és (2) felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Vásárlási Szerződést az ÁSZF 8. pontja szerint. Ebben az esetben a Vevő kötelezi magát arra, hogy kifizesse és megtérítse a Szendei Wine Kft. által, az itt felsorolt jogainak érvényesítése és/vagy a késedelmes összegek behajtása érdekében felmerült összes költséget és ügyvédi díjat. Szendei Wine Kft. / ÁSZF 2024 

6.6. Ha a Szendei Wine Kft. jogos okkal feltételezi, hogy a Vevő hitelképessége vagy jövőbeli teljesítése veszélyeztetett vagy elégtelen lesz, a Szendei Wine Kft. jogosult (i) elutasítani a Vevő által leadott új rendeléseket, (ii) felfüggeszteni a Termékek szállítását, (iii) előre fizetést kérni banki átutalással legalább 1 munkanappal a Termékek tervezett szállítását megelőzően és/vagy (iv) megfelelő biztosítékot kérni legalább 1 munkanappal a Termékek tervezett szállítása előtt. 

7. VIS MAJOR MIATTI KÉSEDELEM 

A Szendei Wine Kft. nem felelős a Vevő felé fennálló semmilyen kötelezettségének teljesítéséért, amely egy esetleges vis maior esemény miatt nem teljesül. 

A „vis maior esemény” olyan vis maior eseményt jelent, amelyet a Vásárlási Szerződést szabályozó jog szerint határoznak meg, valamint az egyik Fél ésszerű ellenőrzése alól kivonható esemény, ideértve, de nem kizárólagosan: háború, tűz, vihar, árvíz, szárazság, földrengés, robbanás, baleset, szabotázs, lázadások, sztrájkok, zárlatok, berendezések vagy gépek hibája, nyersanyag vagy felszerelés hiánya, áram- vagy vízellátás megszakadása, szállítási embargók vagy késések, vagy központi vagy helyi kormányzati ágazatok vagy azok ügynökségei által kiadott rendeletek vagy végzések. 

8. FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS 

8.1. Mindekét fél felbonthatja a Vásárlási Szerződést, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el bármely kötelezettségében a Vásárlási Szerződés alatt, és nem korrigálja ezt a megszegést 30 napos írásbeli értesítést követően, a felmondó fél bármely más jogát érintetlenül hagyva. A Vásárlási Szerződés feltételei szerint történő felbontás esetén semmilyen kártérítési igény, vagy kompenzáció nem nyújtó be, kivéve, ha ezek az igények a Vásárlási Szerződés valamelyik fél általi megszegésén alapulnak. 

8.2. A Szendei Wine Kft. dönthet úgy, hogy felbontja, vagy felfüggeszti a Vásárlási Szerződést, ha a Vevő nem fizet ki bármely összeget a Vásárlási Szerződés szerint esedékessé vált időpontban, és nem korrigálja ezt a megszegést 7 napon belül az írásbeli értesítést követően. 

9. LEMONDÁS ÉS VISSZAKÜLDÉS 

A Vevő nem mondhat le semmilyen Termékrendelést, vagy nem küldhet vissza semmilyen Terméket a Szendei Wine Kft. kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül. 

10. GARANCIÁK ÉS FELELŐSSÉG 

10.1 A Szendei Wine Kft. a megrendelő által közölt, rendelkezésre álló információkból levont következtetések helytelenségéért felelősséget nem vállal arra tekintettel, hogy kizárólag személyes tapasztalása alapján lenne lehetősége meggyőződni arról, hogy a tudomására jutott tények, körülmények, állapot, felhasználási cél(ok) ténylegesen fennállnak-e, illetve egyéb befolyásoló körülmények figyelembevétele szükséges-e. Szendei Wine Kft. / ÁSZF 2024 

10.2 A Szendei Wine Kft. képviselője által közölt információ legjobb tudása, információi és meggyőződése szerint helyes, mely azonban kizárólag iránymutatásként szolgál a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék-elhelyezéshez és megsemmisítéshez, s nem tekinthető semminemű garanciának, tanácsadásnak, vagy minőségi követelménynek sem. 

A Szendei Wine Kft. képviselője által nyújtott iránymutatás tehát kizárólag a tudomására jutott (de személyesen tehát nem tapasztalt) információk, közlések alapján kialakított olyan vélemény, mely csak az adott anyag(ok)ra érvényes, s nem érvényes azokra az anyag(ok)ra, melyeket bármilyen más anyaggal együtt használnak, vagy más folyamatokban, vagy az anyag megváltozik, illetve azt feldolgozzák. 

10.3 Hatáscsökkenés, fitotoxicitás, vagy más, nem szándékolt eredmény bekövetkezhet olyan tényezők miatt (mint például időjárás, más anyagok jelenléte vagy a kivitelezés módja), mely tényezők kívül esnek a Szendei Wine Kft. kontrollján és felelősségén. 

10.4. A Szendei Wine Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, a megrendelt termék felhasználásából bekövetkező kárért, vagy károsodásért sem. 

Az említett esetekben a felelősség a felhasználót terheli. 

10.5 A Szendei Wine Kft. által forgalmazott termék gyártója garantálja azt, hogy az adott termék azonos a termékleírásban/biztonsági adatlapban leírtakkal és normál felhasználási viszonyok között megfelel a leírásban szereplő céloknak. 

10.6 Az adott termék használatbavétele során különös figyelemmel kell lenni: 

 • az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
 • veszélyesség szerinti besorolás 
 • összetétel vagy az összetételre vonatkozó egyéb adatok 
 • elsősegély nyújtási intézkedések 
 • tűzvédelmi intézkedések 
 • kezelés 
 • tárolás 
 • expozíció ellenőrzése, egyéni védelem 
 • fizikai és kémiai tulajdonságok 
 • stabilitás és reakciókészség 
 • toxikológiai adatok 
 • ökológiai információk 
 • ártalmatlansági szempontok 

11. AZ IRÁNYADÓ JOG ÉS A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ BÍRÓSÁGOK 

A Vásárlási Szerződés és minden kapcsolódó nem szerződéses kötelezettség a magyar jog által kerül szabályozásra. A 1980-as Egyesült Nemzetek szerződéseinek a nemzetközi árut értékesítő szerződésekről szóló egyezményének rendelkezéseit kifejezetten kizárják. Ha bármilyen vita (beleértve a nem szerződéses vitát is) merül fel a Vásárlási Szerződés és a kapcsolódó kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatban, a Fővárosi Törvényszéknek van kizárólagos jogköre az ilyen vita eldöntésére. Szendei Wine Kft. / ÁSZF 2024 

12. ÜZLETI ETIKA ÉS MEGFELELŐSÉG 

12.1. A Vevő garanciát vállal és tanúsítja, hogy: 

(a) Betartja az összes alkalmazandó jogszabályt, ideértve, de nem kizárólagosan a szankciókat, a kereskedelmet és ellenőrzéseket, a pénzmosás elleni küzdelmet vagy az Európai Unió (EU) vagy egy EU-tagállam, Nagy-Britannia vagy az Amerikai Egyesült Államok (USA) által végrehajtott korlátozó intézkedéseket; 

(b) Nem célpontja az EU, vagy bármely EU-tagállam, Nagy-Britannia vagy az USA által kivetett szankcióknak, és nem tartozik bármilyen ilyen szankciós célpont tulajdonába, vagy nem cselekszik az ilyen célpont nevében, illetve (ii) nem ajánlott, nyújtott, kezdeményezett, engedélyezett, vagy fogadott el közvetlenül vagy közvetetten semmilyen értéket azért, hogy befolyásoljon, vagy jutalmazzon bármely intézkedést, vagy döntést az üzleti tevékenység korrupt módon történő megszerzése megtartása, vagy bármilyen jogosulatlan előny biztosítása érdekében, összhangban az alkalmazandó korrupcióellenes törvények követelményeivel. 

A Vevőnek azonnal be kell jelentenie a Szendei Wine Kft.-nek az esetleges érdekellentéteket, összeférhetetlenségeket, amelyek felmerülhetnek a Vásárlási Szerződéssel kapcsolatban; 

(c) Üzleti tevékenységét (i) gondosan, hatékonyan és környezetvédelmi szempontból felelősségteljesen folytatja, teljes mértékben betartva az alkalmazandó környezetvédelmi törvényeket, biztosítva, hogy az összes műveletét azokkal összhangban hajtja végre; és (ii) betart minden szabályozási követelményt, ideértve, de nem kizárólagosan a gyermekmunka tilalmára vonatkozó szabályozási követelményeket, valamint mindenféle rabszolgaság, emberkereskedelem, kényszermunka és börtönben végzett munka tilalmára vonatkozó szabályozási követelményeket a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), az ENSZ Egyezmények és az Emberi Jogok Nyilatkozatai szerint. 

12.2. A Vevő beleegyezik az összes fenti szabályozási követelmény betartásába, és megteszi az összes szükséges intézkedést ezek teljesítése érdekében. 

13. EGYÉB 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy minden olyan információ, amely a Szendei Wine Kft. üzletmenetére vonatkozik (beleértve a rendelések feltételeit, valamint bármely technológiai információt), amely nem nyilvános, bizalmasnak minősül. A Vevő nem hozhat nyilvánosságra ilyen bizalmas információt harmadik fél számára, és nem használhatja azt más célra, mint saját célú felhasználására.